Disclaimer

Alle informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Basco. De website bevat zowel productfoto’s welke in opdracht van Basco in een professionele fotostudio zijn gemaakt, als sfeerfoto’s die door ons reclamebureau zijn aangekocht voor deze website. Overnemen van beeldmateriaal is derhalve niet toegestaan. Ook het overnemen van informatie d.m.v. i-frames is niet toegestaan. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van afdrukken voor eigen individueel gebruik is geoorloofd, voor zover dit binnen de toepasselijke grenzen van de wet valt.

Basco besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Basco aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet.

Tevens aanvaardt Basco geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van gegevens en/of adviezen verstrekt door of namens Basco via deze website. Basco aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Basco nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Basco slecht verdraagt met de naam en reputatie van Basco, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.