Privacyverklaring

Algemeen

Basco hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij bewaren en verwerken.

Basco Verspaningstechniek BV, tevens handelend onder de naam Basco Machining Technology, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17073623.
Adres: Prunellalaan 22
5582 HB Waalre
Telefoon: +31 (0)40 221 72 25
Directie: de heer K. Baselmans

Soorten persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt betreffen:
Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, factuuradres, KvK-nummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer. Ook persoonsgegevens van relaties die u aan ons toevertrouwt worden opgeslagen.
Ook gegevens van sollicitanten, zoals cv’s worden door ons opgeslagen.
Daarnaast kan er automatisch informatie worden opgeslagen, zoals uw IP-adres en uw klikgedrag. Deze informatie wordt door uw websitebezoek automatisch gegenereerd met zogenoemde cookies. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot u als persoon en worden dus niet beschouwd als persoonsgegevens.
Alle gegevens die wij direct of indirect via de website ontvangen, worden gezien als persoonsgegevens, waarvoor wij de privacy waarborgen.

Doel waarvoor we persoonsgegevens verwerken

Gegevens die u aan ons verstrekt worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden zoals het verstrekken van informatie over bepaalde producten en diensten in een normale klant-leverancier relatie. Met de opgeslagen persoonsgegevens kunnen wij dan contact met u opnemen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor het maken van een persoonsprofiel voor gerichte mail-acties of online adverteren.
De website is tevens bedoeld als sollicitatiekanaal waarop vacatures worden getoond. Het verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten is noodzakelijk in verband met de voorbereiding en het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Ontvangende partijen

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van een wettelijke verplichting noodzakelijk is, zoals het verstrekken van gegevens aan overheidsinstanties in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard worden deze persoonsgegevens enkel doorgegeven indien hier een noodzakelijke reden voor is en enkel en alleen aan ontvangers waarvoor de persoonsgegevens relevant zijn. In het geval Basco van mening is dat u de website onrechtmatig gebruikt dan is dit een reden om uw persoonsgegevens naar een (juridische) derde ontvanger door te sturen.
Alle softwareleveranciers, providers en data-opslagcentra waar Basco gebruik van maakt, bijvoorbeeld voor webhosting en e-mailverkeer, voldoen aan de AVG en gebruiken uw persoonsgegevens conform onze richtlijnen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Indien ons contact niet tot een klant-leverancier relatie leidt is een bewaartermijn van 6 maanden redelijk. Relatiegegevens worden tot 7 jaar na ontvangst of verzending van de laatste factuur bewaard.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u recht op:
Een verzoek om inzage van uw persoonsgegevens;
Een verzoek om bepaalde gegevens te corrigeren of verwijderen;
Bezwaar maken op of intrekken van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens;
Een verzoek om dataportabiliteit te doen;

Indien u van (een van) deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, dan kunt u zich richten tot: info@bascobv.nl.
Indien u om welke reden dan ook uw toestemming wil intrekken dan zijn wij verplicht hier gehoor aan te geven.

Veiligheid

Onze website is voorzien van een geldig SSL-certificaat, zodat gegevens via een versleutelde verbinding worden verzonden.
Al onze systemen zijn beveiligd met antivirus, anti-phishing en anti-spam software. Al onze apparatuur (smartphones, tablets, laptops, PC’s) is beveiligd met sterke wachtwoorden. Indien wij derden inschakelen zijn deze gehouden aan dezelfde verplichtingen om persoonsgegevens veilig op te slaan. We gebruiken geen socialmedia voor het vesturen van persoonsgegevens.

Wijzigingen en meldingen over uw privacy

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@bascobv.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen. Als u wenst te reageren op dit privacy beleid of wanneer we naar uw mening niet in overeenstemming met de AVG handelen, vragen we u contact met ons op te nemen. U heeft altijd de mogelijkheid een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Om de dienstverlening te optimaliseren, worden via de website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het programma Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc.
U kunt de plaatsing van cookies reguleren via uw browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de leverancier van uw browser. Het reguleren van cookies via uw browser beïnvloedt het onbeperkt gebruik van de website niet, doch mogelijk wel het gebruik van andere websites.

Waalre, 01 december 2019.